Tehelné pole – Bratislava

Tehelné pole, Bratislava, tak ako ho ešte nepoznáte! Priestor pre verejnosť, športové a relaxačné aktivity. Priestor pre všetky vekové kategórie, priestor pre Vás.  Citlivý kontext riešenia. zachovanie tradičných hodnôt pre budúce generácie a navrátenie lesku jeho zašlej sláve. Projektové riešenie sa opiera o tradíciu územia, požiadavky obyvateľov a súčasné trendy. Na základe požiadaviek z prieskumu sa volia optimálne plochy pre šport a rekreáciu. Nezabúda sa na všetky vekové kategórie. Priestor umožňuje vysokú variabilitu využívania územia s možnými koncepčnými zmenami vyvolanými aktuálnymi športovými a relaxačnými záujmami doby.

názov riešeného územia:                     revitalizácia územia ako verejného parku pre šport a rekreáciu

riešená plocha:                                    cca  20 028 m2

lokalita:                                               Bratislava

 

Zámer:

Zámerom projektu je navrhnúť plnohodnotný verejný priestor, ktorí ponúkne miestnym obyvateľom priestor ako na pasívny,tak i aktívny relax. Kompozícia priestoru, výber aktivít a ponuka možnosti navrhnutá tak, aby vznikol priestor slúžiaci všetkým vekovým kategóriám.

Projektové riešenie:

Výnimočnosť, či skôr duch miesta vyplýva z jeho histórie, pretože daná lokalita sa preslávila športovým zázemím Bratislavy, Riešená plocha nahrádza bývalú cyklistickú pretekársku dráhu a je obklopená športovými areálmi ako NTC, kúpalisko Tehelné pole a blízky futbalový štadión.

Primárnou funkciou návrhu bolo posilniť športové a telovýchovné poslanie lokality, pri rešpektovaní súčasných trendov a požiadaviek miestnych obyvateľov. Výber športových aktivít vychádzal z výsledkov prieskumu záujmov miestnej verejnosti – participačný projekt,ktorý spracoval M.Ú. Nové mesto (dotazník, verejné diskusie, odborné diskusie). Viazal sa k lokalite ako celku, ale aj ku konkrétnemu priestoru bývalej cyklo dráhy.

Park je navrhnutý tak, aby jednotlivé časti logicky nadväzovali a boli prehľadne rozvrhnuté.Výškové členenie predstavuje základný prvok, z ktorého vychádza celková koncepcia a situovanie funkčných celkov. Priestor je členený na priestory a objekty technickej vybavenosti, zóna pre šport a rekreáciu (vyhradené športoviská a súbory prvkov, voľné herné priestory, plochy pre individuálne aktivity), zóna pre spoločenské a kultúrne aktivity, zóna pre voľné pohybové aktivity.

Vyhliadkové veže sú umiestnené v jednej línii a predstavujú interakčný prvok, kde každá plní funkciu relaxačnej aj aktívnej rekreácie. Veže sú rozdelené na lezeckú, stanovisko prvej pomoci resp. zdravotné ošetrenie a šplhanie. Jednoduchá konštrukcia objektov dovoľuje v budúcnosti zmenu funkčnej náplne, podľa aktuálnych požiadaviek a trendov v oblasti športu. V prvej etape je možné uvažovať aj o dočasnom umiestnení základnej vybavenosti do jadra veže.

Výsadba vegetácie vychádza z členenia územia do jednotlivých funkčných celkov – zón s rôznymi aktivitami. Prevláda voľná zatrávnená plocha, menšia časť plochy je pokrytá stromami a krovitým porastom.  Z hľadiska riešenia biodiverzity územia je navrhnutých cca 20 druhov drevín, pričom kostrovú drevinu tvorí  lipa striebristá (Tilia tomentosa ´Brabant).

Záver:

Dlhodobá udržateľnosť územia bola riešená nielen prostredníctvom kvalitného manažmentu údržby a manažmentu aktivít, ale aj prostredníctvom zapojenia miestnych obyvateľov do realizácie vybraných objektov: voľba programovej náplne objektov veží, tvorba detskej galérie v exteriéry, prenajímanie vybraných plôch pre realizáciu spoločenských aktivít, spoluvlastníctvo vysadených drevín a pod.

Verejné priestory, vestibuly, mestské parky, oddychové zóny a oveľa viac nájdete práce u nás. Naši architekti Vám poradia a pomôžu s návrhom.  Vďaka priamej spolupráci so stavebnými inžiniermi a ďalšími odborníkmi Vám vypracujeme komplexný projekt.  Tak nás neváhajte kontaktovať. 

Fotografie a Dokumentácia:

 

Neboli pridané žiadne komentáre

Pridať komentár

Text

*
= 4 + 6